GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA ZENICA
KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA STANICE
Opće odredbe
Član 1.
(1) Kodeks ponašanja članova Gorske službe spašavanja - stanica Zenica (Stanica) sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju voditi svi članovi Stanice.
(2) Kodeks ponašanja članova Stanice definiše način ponašanja, poštivanje općih i posebnih moralnih i etičkih principa od strane svih članova Stanice, pri obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.
(3) Kodeks ponašanja članova Stanice j e skup normi i ponašanja koji i zražava trajne moralne vrijednosti, prema unesrećenom, prema planinarskim domovima i markacijama i razvijanje osjećaja pripadnosti kroz učlanjenje i aktivnost u organima Stanice.
Član 2.
Kodeks se odnosi na sve članove koji su dužni da u svom ponašanju primjenjuju standarde propisane u ovom dokumentu. Prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o cijeloj Stanici, također ponašanje utiče i na ukupnu radnu atmosferu i, zato, ponašanje pojedinca nije privatna stvar nego predstavlja opšte prihvaćenu i ličnu obavezu svih članova.
Osnovna načela i svrha Kodeksa
Član 3.
(1) Kodeksom ponašanja Stanica teži:
(a) osigurati transparentnost i odgovornost u svakodnevnim aktivnostima,
(b) poboljšati kvalitet usluga i djelovanja Stanice u zajednici, osiguravajući da Stanica usvoji najveće standarde u radu i efikasnog procesa donošenja odluka,
(c) poboljšati i promovisati timski rad, komunikaciju i zmeđu sličnih udruženja i različitih interesnih partnera, i
(d) poboljšati reputaciju, javni imidž, internu kulturu i kvalitet rada Stanice.
(2) Načela Kodeksa ponašanja primjenjuju se na odgovarajući način i na druge osobe koje nisu članovi Stanice, ali učestvuju u radi i djelovanju Stanice, ako i ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može direktno povezati sa Stanicom.
(3) Svrha Kodeksa ponašanja članova Stanice j este i promovisanje vrijednosti specifičnih za djelatnost gorskih službi spašavanja u najširem smislu. Promicanje etičnoh ponašanja i vrijednosti koje su sadržane u ovom kodeksu obaveza je svih članova Stanice.
Osnovni principi
Član 4.
(1) Stanica radi u skladu sa visokim standardima profesionalizma i etike.
Obavezujemo se na:
(a) poštivanje Odluka koje donesu organi Stanice,
(b) vođenje sastanaka sa predsjedavajućim, vođenje zapisnika na sastancima i poštivanje dogovorenih zaključaka i obaveza,
(c) poštivanje vremena, ograničavanje vremena i zlaganja i replika, tačnost,
(d) izbjegavanje nekonstruktivne rasprave i uvažavanje principa nenasilne komunikacije,
(e) tolerantnost i uvažavanje različitih mišljenja i stavova,
(f) pri zastupanju svojih i nteresa ne vrijeđati druga slična udruženja ili pojedince sa različitim mišljenjima,
(g) poštivanje svih dogovora,
(h) ne korištenje i ne zagovaranje upotrebe nasilja pri izražavanju mišljenja, realizaciji ciljeva i pridobijanje pažnje javnosti i
(i) nezavisnost u postavljanju ciljeva, Odluka i aktivnosti (onemogućiti pritisak i uticaj političkih partija, javnih institucija itd.).
(2) Poštovati jedni druge
Vjerujemo u samopoštovanje i dostojanstvo svake osobe. Svaki član Stanice zaslužuje fer i nepristrasan tretman. U međusobnoj komunikaciji članovi će istupati sa uvažavanjem, poštivanjem drugog i njegovati kulturu dijaloga.
Članovi imaju obavezu:
(a) ne i znositi j avno neprovjerene i nformacije kojima možemo narušiti ugled pojedinca i Stanice,
(b) promovisati i uvažavati uspjeh drugih,
(c) iznositi tačne podatke u medijima i
(d) uvažavati različita mišljenja i aktivno slušati jedni druge.
(3) Podržavati timski rad i solidarnost
Vjerujemo da su doprinos i učešće svih neophodni kako bismo postigi zajedničke ciljeve. Vjerujemo da će timski rad, dobra organizacija i disciplina poboljšati efikasnost, stabilnost i produktivnost Stanice.

Članovi Stanice i maju obavezu:
(a) poticati zajedničku implementaciju projekata,
(b) promovisati zajedničke nastupe u javnosti,
(c) lobirati i zagovarati zajednički za rješavanje istih ciljeva,
(d) podržavati j edne druge u svim segmentima kako bismo ostvarili zajednički cilj,
(e) pomagati jedne druge,
(f) poštovati izgrađeni ugled i tradiciju Stanice,
(g) vjerovati u timski rad i vlastite snage.
(4) Biti iskren i povjerljiv
Shvatamo da su odnosi bazirani na povjerenju i da se to povjerenje nikada ne smije i zdati. Održavanje povjerenja naših članova i partnera, vlasti i civilnog društva kroz i skrenu i otvorenu praksu j e odgovornost koju shvatamo ozbiljno.
Član Stanice dužan je:
(a) ne lagati i ne davati pogrešne informacije i lažna obećanja,
(b) ne zadržavati korisne informacije za sebe,
(c) ne upuštati se u aktivnosti štetne po Stanicu i članove,
(d) uvažavati rukovodstvo Stanice, pojedince i druge i
(e) raditi na izgradnji povjerenja između Stanice, vlasti i donatora.
(5) Omogućiti jednake mogućnosti i učešće svih

Stanica želi postati primjer kako tretirati ljude u skladu sa konceptom obezbjeđenja jednakih mogućnosti. U skladu s načelima iz ovog dokumenta, nedopustiv j e svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije. Svaki član Stanice ali i organi moraju:
(a) prezentovati važnost i potaći uključivanje svih članova u rad Stanice,
(b) imati ravnopravan odnos prema svim članovima, i
(c) omogućiti osnaživanje Stanice.
(6) Djelovati otvoreno i transparentno
Transparentnost za nas znači biti otvoren u vezi sa donošenjem Odluka i u svim segmentima rada sa članstvom, zajednicom, donatorima, vlastima, partnerima, ostalim NVO-ima i širom j avnosti. Naš cilj jeste ostvariti maksimalnu transparentnost u radu. U javnim nastupima član Stanice ne smije davati netačne podatke koji bi mogli zavesti primatelje i nformacija.
Organi Stanice su dužni:
(a) osigurati da su i nformacije o članstvu i aktivnostima Stanice javne i razumljive,
(b) redovno slati i nformacije o radu (vlastima, drugim udruženjima, donatorima, zajednici itd.,
(c) otvoreno i direktno komunicirati sa udruženjima, članovima, donatorima itd.
(d) zajednički i transparentno donositi Odluke, poštivati ih i sprovoditi,
(e) biti otvoreni za nove različite i deje i mišljenja i saradnju pri ostvarenju zajedničkih ciljeva,
(f) promovisati vlastiti rad i postignuće Stanice.
(g) uočiti i otkloniti moguće konflikte i nteresa unutar Stanice (onemogućiti
da pojedinci mogu koristiti određene položaje za vlastitu korist/dobit).
(7) Djelovati odgovorno
Ubjeđenja smo da Stanica mora biti odgovorna u svim aktivnostima.
Odgovorni smo da, u svakom trenutku pružimo svoj maksimum i na taj način obezbijedimo najveći kvalitet rada. Od najveće j e važnosti da osiguramo da naši programi i aktivnosti potpuno odgovaraju potrebi svih članova. Članovi Stanice moraju biti svjesni odgovornosti prema osobama s kojima dolaze u doticaj, te u svakoj prilici svojim ponašanjem nastojati i zgrađivati pozitivni stav javnosti prema aktivnostima i nastojanjima Stanice.
(8) Promocija
Članovi Stanice teže promovisanju ciljeva Stanice. U ovim su nastojanjima otvoreni, pošteni i uvažavaju druge. Realni su i i skreni u prezentiranju svog rada, projekata i drugih aktivnosti Stanice prema zajednici, vlastima, donatorima i sl. Član Stanice preuzima ličnu odgovornost za vlastite javne nastupe.Oni moraju biti u skladu sa općim dokumentima Stanice i s ovim dokumentom.

Organi i članovi Stanice moraju:
(a) osigurati da Stanica radi u skladu sa svojim Statutom, Ptavilnicima, Odlukama i ostalim aktima Stanice, poštovati sve zakonske regulative,
(b) poštovati donesene Odluke i druge akte,
(c) biti odgovorni prema Stanici, zajednici, donatorima, vlastima i
(d) druge interesne partnere redovno izvještavati, dijeliti informacije.
Član 5.
Član Gorske službe spašavanja - Stanica Zenica dužan je da poštuje i:
(1) Opće etičke norme ponašanja u planini
(2) Ciljeve i zadaće Gorske službe spašavanja - Stanice Mostar
(a) da doprinosi razvoju planinarstva kao i rekreativnog boravka građana u prirodi te njihovim što sigurnijim boravkom i aktivnostima,
(b) da pruža neophodnu pomoć u timu i li i ndividualno u akcijama Stanice, spašava unesrećene, životno ugrožena l ica i njihovu imovinu (planinare, seosko stanovništvo, radnike na objektima u visokim planinama, ali i u urbanim sredinama i drugim neplaninskim područjima, domaće i strane turiste, ugrožene u prometnim nezgodama i li pri elementarnim nepogodama i sl.), u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima,
(c) da i ndividualno i li u timu učestvuje u spašavanju s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje za koje je osposobljen i opremu za spašavanje koja nam je na raspolaganju.
(d) da preventivno i edukativno djeluje u sredinama koje svoje aktivnosti žele da upražnjavaju na terenima gdje druge javne i slične službe nisu u mogućnosti djelovati.
(e) da obezbjeđuje i organizuje pohode, marševe, sletove, logorovanja i druge planinarske manifestacije, ukoliko se tako odluči u Stanici.
(3) Ostale norme struke i profesionalizma
(a) Maksimalno poštivanje organizacije i vodstva kao najvišeg nivoa u kontroli sigurnosti.
(b) Stanicu predstavlja i zastupa Zakonom i Statutom Stanice osoba/e odgovorna/e za to.U to i me i za račun Stanice članovi Stanice ne mogu javno nastupati, osim ako i m j e to ranije pismeno odobreno na propisan način.
(c) Disciplina mora biti prisutna na svim aktivnostima Stanice i mora biti poštovana od svih članova Stanice.
(d) Humanizam, prijateljstvo i ravnopravnost mora da postoji među planinarima, a razvija se stvaranjem atmosfere da se u kontaktu s čovjekom, prije svega u najtežim uslovima, razvijaju osobine discipline, požrtvovanja i nesebične pomoći drugom.
(e) Članovi Stanice su volonteri, ali u svom poslu se ponašaju profesionalno i stručno, u skladu sa svojim sposobnostima i vještinama kojima raspolažu.
(f) U okviru svojih sposobnosti i mogućnosti članovi Stanice uvijek štite ugled i interese Stanice, kao i ugled lika spasavaoca.
(g) Svaki član Stanice mora da bude svjestan svojih vještina i mogućnosti u svakoj akciji Stanice i ukoliko se ne smatra sposobnim da izvrši zadani zadatak u toku akcije, tome u svakom konkretnom slučaju izvjestiti vođu akcije.
(h) U svakom konkretnom slučaju biti svjestan objektivnih i subjektivnih opasnosti u planini odnosno na mjestu gdje se aktivnost odvijala (predvidjeti, reagovati, izbjeći)
(i) Član Stanice mora i zvršavati povjerene mu zadatke. Za zadatke koji su mu povjereni a za koje nije adekvatno osposobljen odgovara vođa akcije,
(j) Poziv j ednom članu j e poziv čitavoj Stanici. Član Stanice djeluje operativno, pruža neophodnu pomoć i maksimalan doprinos u akcijama zaštite i spašavanja.
(k) Članovi Stanice ne smiju zaloupotrijebiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da l ični i nteresi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja te etičkog i profesionalnog izvršavanja obaveza.
(l) Od članova Stanice očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno i spunjavaju sve svoje obaveze prema Stanici i drugim članovima.
(m) Obaveza j e članova Stanice poštovanje kriterija stručnosti i i zvrsnosti te u skladu s tim stalno stručno usavršavanje.
Pravila i način odijevanja članova Stanice
Član 6.
(1) Uniforma člana Stanice podrazumijeva:
(a) majicu sa amblemom Stanice
(b) kombinezon sa amblemom Stanice
(c) jaknu sa amblemom Stanice
(d) bandanu sa amblemom Stanice
(e) ostale odjevne predmete koji sadrže na sebi amblem Stanice
(2) Kada ovlaštene osobe naredbom rukovodstva, zajednički i zvršavaju određeni zadatak, kao i prilikom stručnog usavršavanja, obavezne su nositi uniformu Stanice.
(3) Uniforma koju član Stanice zadužuje, a u vlasništvu j e Stanice, mora se uredno održavati i čuvati.
(4) Odijevanje i i zgled člana Stanice na datom zadatku, treba odražavati profesionalnost. Odjeća uvijek treba da bude skladna, čista i uredna.
(5) Članovi Stanice na zadatak i edukaciju ne dolaze u šortsu i bermudama, suknjama, papučama i japankama.
(6) Na i ndividualne i zlete i druge planinarske aktivnosti, kao i tokom privatnih aktivnosti uniformu, mogu nositi samo registrovani spasioci i pripravnici. Svim ostalim članovima se zabranjuje korištenje uniforme, osim u slučajevima kada izvršavaju određeni zadatak i spred Stanice i li uz odobrenje rukovodioca Stanice.
(7) Tokom privatnih aktivnosti dozvoljeno je korištenje uniforme samo tokom fotografisanja uz uslov da se na taj način ne naruši ugled Stanice.
Pravila i obaveze ponašanja u prostorijama Stanice
Član 7.
U prostorijama Stanice, za vrijeme svih aktivnosti Stanice, nije dozvoljeno:
(a) pušenje,
(b) unošenje i konzumiranje alkohola i drugih opojnih sredstava te dolazak u Stanicu pod uticajem istog.
(c) unošenje oružja, eksplozivnih predmeta, naprava i uređaja koji mogu izazvati požar, eksploziju i li bilo kakvu neugodu i opasnost za osobe u Stanici ili prouzročiti materijalnu štetu,
(d) izazivanje verbalnog i li fizičkog sukoba kao i rješenje eventualnih nesporazuma verbalnim fizičkim nasiljem, pretnje, vulgarno
izražavanje, i spadi bijesa, vrijeđanje i omaložavanje, verbalni i fizički napadi, seksualno zlostavljanje
(e) neprimjerena međusobna komunikacija kojom se narušava psihički integritet osobe (omaložavanje, vrijeđanje, ismijavanje),
(f) izražavati nesnošjivost prema bilo kojoj osobi zasnovanu na socijalnom, etičkom, nacionalnom i drugom porijeklu,
(g) oštećivanje imovine Stanice ili imovine bilo koje osobe,
(h) pisanje grafita i pisanje po prostoriji Stanice namještaju i opremi,
(i) ometanje rada tijela Stanice,
(j) dovođenje osoba koje nisu članovi Stanice na sastanke, bez prethodnog odobrenja organa Stanice.
Odnos prema imovini Stanice
Član 8.
(1) Svi članovi moraju da se odnose prema imovini Stanice pažljivo i odgovono.
(2) Iznošenje i movine kao i njeno korištenje u druge svrhe bez provođenja ustaljene procedure i li i zričitog odobrenja načelnika će se smatrati za postupak koji i ma za cilj otuđenje opreme (krađu) i li sticanje l ičnih koristi i rezultiraće najstrožijim disciplinskim mjerama i podnošenjem krivične prijave.
(3) Oštećenje, gubitak, nesavjesno ponašanje i li bilo koji drugi postupak člana Stanice koji i ma kao posljedicu smanjenje vrijednosti i li uništavanje i movine će se nadoknaditi u punom iznosu od člana Stanice koji ju je prouzrokovao.
Prijava kršenja Kodeksa ponašanja
Član 9.
(1) Član Stanice koji uoči da drugi član krši ovaj dokument, dužan ga je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u rješavanju problema.
(2) Ukoliko se očito kršenje odredbi ovog dokumenta nikako ne može riješiti na kolegijalan i neformalan način, član Stanice j e dužan u pisanoj formi i zvijestiti Sud časti koji će u saradnji sa Upravnim odborom poduzeti potrebne mjere.
(3) Kršenje odredbi ovog pravilnika predstavlja l akšu povredu radne dužnosti, a učestalo kršenje odredbi ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne dužnosti i povlači za sobom disciplinsku odgovornost.
(4) Članovi Stanice dužni su upoznati se s ovim dokumentom.
(5) Stanica obavezuje svoje članove da neprekidno razvijaju vlastitu svijest i pridržavaju se ovog dokumenta.

Download Kodeksa
arrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram