Na osnovu člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, broj 45/2) Osnivačka skupština Udruženja Gorska služba spašavanja - Stanica Zenica, na sjednici održanoj dana 12.2.2021. godine, donosi
STATUT
UDRUŽENJA “GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA ZENICA”
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom se uređuju naziv i sjedište Udruženja “Gorska služba spašavanja - Stanica Zenica” (u daljnjem tekstu “GSS - Stanica Zenica”), ciljevi i djelatnost zastupanje i predstavljanje, organi udruženja, njihove ovlasti, načim imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu, oblik i sadržaj pečata, oblik i sadržaj znaka, sticanje i raspolaganje imovinom, način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu, postupak donošenja statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruženja, uvjeti i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova, te i druga pitanja koja su od značaja za rad GSS - Stanica Zenica.
1. Naziv Udruženja
Član 2.
Naziv Udruženja je “Gorska služba spašavanja - Stanica Zenica”.
Skraćeni naziv Udruženja je GSS - Stanica Zenica”.
Udruženje “GSS - Stanica Zenica je samostalno udruženje i djeluje na području Zeničko - dobojskog kantona, a svoju aktivnost može obavljati na području susjednih kantona i šire.
2. Sjedište Udruženja
Član 3.
Sjedište “GSS - Stanica Zenica” je u Zenici, ulica Velikog sudije Građeše broj 19.
“GSS - Stanica Zenica” ima svojstvo pravnog lica.
3. Oblik i sadržaj pečata Udruženja
Član 4.
Pečat “GSS - Stanica Zenica” je okruglog oblika, prečnika 25 mm i sadrži tekst latiničnim pismom GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA ZENICA, PLANINARSKI SAVEZ BIH
4. Oblik i sadržaj znaka Udruženja
Član 5.
"GSS - Stanica Zenica” ima svoj znak - logo i zastavu, čiji sadržaj i oblik utvrđuje Skupština.
Znak “GSS - Stanica Zenica” je okruglog oblika sa četiri boje: plava, bijela, crvena i zlatna. Krug je promjera 10 cm, opasan zlatnom linijom uz koju je plavi krug sa natpisom “Gorska služba spašavanja Bosne i Hercegovine”. Slova su zlatne boje, u sredini kruga na bijeloj podlozi se nalazi krst/križ crvene boje sa bijelim simbolom runolista u sredini.
Zastava “GSS - Stanica Zenica” je dimenzija 80x120 cm, plave boje, sa znakom “GSS - Stanica Zenica” u sredini.
II - CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA
Član 6.
Udruženje “GSS - Stanica Zenica” je dobrovoljna organizacija planinara s ciljem da planinarstvo kao i svaki rekreacioni boravak građana u prirodi učini sigurnijim i bezbjednijim.
Član 7.
“GSS - Stanica Zenica”, u okviru svog djelovanja, ima slijedeće ciljeve i djelatnosti:
⚫ Doprinos razvoju planinarstva kao i rekreativnog boravka građana u prirodi te njihovom što sigurnijim boravkom i aktivnostima
⚫ Spašavanje unesrećenih i životno ugroženih lica i njihove imovine ( planinara, seoskog stanovništva, radnika na objektima u visokim planinama, domaći i strani turisti,, ugroženi u prometnim nezgodama ili prirodnim nesrećama i sl.) u skladu sa Zakonom o zaštitii spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
⚫ Preventivno i edukativno djelovanje u sredinama koje svoje aktivnosti žele da upražnjavaju na terenima gdje druge javne i druge službe nisu u mogućnosti djelovati
⚫ Obezbjeđenja i organizovanje pohoda, marševa, sletova, logorovanja i drugih planinarskih manifestacija.
⚫ Obezbjeđivanje odgovarajućih uvjeta rada i uvođenje savremenih sredstava rada i tehnologija neophodnih za rad spasilaca, članova udruženja
⚫ Saradnja sa institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu, uključujući i povezivanje i udruživanje s njima, koji su po svojim ciljevima bliski ovoj djelatnosti.
⚫ Iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i ppdzakonskih akata koji regulišu oblast zaštite i spašavanja kao i zaštitu prirodne okoline
⚫ Predlaganje potrebnih mjera u cilju sprečavanja nesreća kao i očuvanja prirodne okoline
⚫ Stvaranje uvjeta za stalno obrazovanje i edukaciju članova u cilju osposobljavanja za realizaciju programskih ciljeva Udruženja
⚫ Djelovanje na zaštiti prirode i razvoju planinarstva uopšte
⚫ Saradnja sa organizacijama koje u svojim programima pozivaju na zaštitu ekoloških vrijednosti naše okoline i planina
⚫ Održavanje, usavršavanje i markiranje planinarskih i biciklističkih staza u regionu
⚫ Razvitak i promicanje alpinizma i sportskog penjanja, osobito kod djece i mladeži
⚫ Razvitak i promicanje ronjenja i spašavanja na vodi i pod vodom
⚫ Razvijanje ekološke osjetljivosti djece i omladine i njihovu spremnost na praktično djelovanje, kao i jačanje i unapređenje djetetovog zdravlja kroz sportske i planinarske aktivnosti
Član 8.
Svoje aktivnosti “GSS - Stanica Zenica” obavlja putem svojih organa, sekcija i komisija.
III - UVJETI I NAČIN UČLANJENJA, PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA I DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ČLANOVA
1. Uvjeti i način učlanjenja
Član 9.
Članovi “GSS - Stanica Zenica” mogu postati svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine koji imaju mjesto prebivališta u općini Zenica”.
Pristup u članstvo “GSS - Stanica Zenica” je dobrovoljan.
Izjava za pristup podnosi se u propisanom pisanom obliku “GSS - Stanica Zenica” putem sekretara Udruženja ili Upravnom odboru.
Po prijemu u članstvo “GSS - Stanica Zenica” član dobiva člansku iskaznicu i od dana prijema iste ima prava i obaveze člana “GSS - Stanica Zenica”.
Član 10.
“GSS - Stanica Zenica” može imati počasne članove udruženja koji su svojim djelovanjem doprinijeli jačanju i afirmaciji “GSS - Stanica Zenica”. Počasni članovi mogu prisustvovati svečanim sjednicama “GSS - Stanica Zenica” te imaju status delegata na sjednicama Skupštine bez prava glasa i učestvovanja u donošenju odluka Skupštine.
Počasni članovi “GSS - Stanica Zenica” ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
Počasni član se ostaje po odluci Skupštine Udruženja, a na prijedlog Upravnog odbora.
Počasnom članu se dodjeljuje Povelja o počasnom članstvu.
Član 11.
Oblik i sadržaj članske knjižice kao i službenog znaka utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.
2. Prava i dužnosti i odgovornost članova
Član 12.
Član “GSS - Stanica Zenica” ima pravo i obaveze da:
⚫ bira i bude biran u organe Udruženja,
⚫ slobodno iznosi svoje stavove, mišljenja i aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka “GSS - Stanica Zenica”,
⚫ inicira donošenje odluka u skladu sa ovim Statutom,
⚫ zahtijeva utvrđivanje odgovornosti rukovodstva “GSS - Stanica Zenica” te pridržava se Programa i Statuta “GSS - Stanica Zenica”,
⚫ sudjeluje u aktivnostima koje provodi “GSS - Stanica Zenica” u cilju ostvarivanja zadaće i ciljeva utvrđenih Statutom i Pravilnikom
⚫ biti aktivan planinar, speleolog, alpinist ili skijaš
⚫ spremno i u svakom trenutku odazvati se na poziv za pomoć
⚫ stalno raditi na usavršavanju svojih psihofizičkih sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za spašavanje
⚫ izvršavati povjerene im zadatke i poslove
⚫ čuvati imovinu “GSS - Stanica Zenica”
⚫ u planini nositi znak “GSS - Stanica Zenica” na vidljivom mjestu
⚫ podvrgnuti se provjeri zdravstvenog stanja putem ljekarskog pregleda
⚫ ispuniti sve potrebne uslove za produženje licence
⚫ primati naknade troškova i naknade izgubljene zarade tokom vježbi, intervencija, dežurstava, kao i naknadu za uništenu i izgubljenu opremu
⚫ primati naknade od osiguranja za slučaj nesreće tokom spasilačke aktivnosti, u skladu sa zakonom
⚫ redovno plaća članarinu
3. Prestanak članstva
Član 13.
Članstvo u “GSS - Stanica Zenica” prestaje:
⚫ smrću člana,
⚫ pisanom izjavom člana “GSS - Stanica Zenica” da ne želi biti član, koju zajedno sa članskom iskaznicom predaje sekretaru udruženja
⚫ isključenjem iz članstva zbog neurednog plaćanja članarine
⚫ isključenjem zbog namjernog štetnog djelovanja i narušavanja ugleda “GSS - Stanica Zenica”
Prije donošenja odluke o isključenju, član Saveza mora biti obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje. Članu “GSS - Stanica Zenica” se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz “GSS - Stanica Zenica”.
Odluku o isključenju iz članstva donosi Sud časti “GSS - Stanica Zenica”. Odluka se donosi većinom glasova članova Suda Časti.
Član 14.
Na odluku Suda časti član “GSS - Stanica Zenica” može uložiti žalbu Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana prijema Odluke Suda časti.
Upravni odbor razmatra žalbu iz prethodnog stava na sjednici koja se održava u periodu od 30 dana nakon prijema žalbe.
Odluka Upravnog odbora Udruženja je konačna.
Podnosilac prigovora ili žalbe treba biti obaviješten o datumu raspravljanja njegove žalbe na sjednici Upravnog odbora i ima pravo prisustva u tom dijelu sjednice.
Prestankom članstva prestaju i sva prava i obaveze na osnovu članstva u “GSS - Stanica Zenica”.
IV - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA
Član 15.
“GSS - Stanica Zenica” zastupa i predstavlja predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti Načelnik Stanice ili član Upravnog odbora s pravima i obavezama predsjednika utvrđenim ovim Statutom.
Predsjednik “GSS - Stanica Zenica” pismenim ovlaštenjem može ovlastiti druge članove Udruženja da u određenim situacijama zastupaju i predstavljaju “GSS - Stanica Zenica” u okviru datog ovlaštenja.
V- ORGANI UDRUŽENJA
1. Mandati, izborni principi i način odlučivanja
Član 16.
Mandat organa “GSS - Stanica Zenica” traje 2 (dvije) godine, s mogućnošću obnove mandata.
U slučaju da u toku trajanja mandata dođe do izbora novog člana organa ili predsjednika Upravnog odbora ili načelnika zbog smjene, razrješenja ili ostavke postojećih izvršilaca tih funkcija, njihov mandat traje do isteka mandata u toku kojeg su izabrani.
Član 17
Izbor za članove organa i njihove predsjednike vrši se javnim ili tajnim glasanjem o čemu odluku donosi organ koji vrši izbor.
Član 18
Ukoliko se za funkciju Predsjednika Udruženja i Načelnika Stanice kandiduje dva ili više kandidata, izbor se vrši tajnim glasanjem, a izabranim se smatra kandidat koji dobije većinu glasova prisutnih delegata Skupštine.
Član 19
Organi “GSS - Stanica Zenica” na svim nivoima organizovanja mogu punovažno odlučivati ukoliko im prisustvuje više od polovine članova tog organa.
Član 20
Članovi organa i tijela “GSS - Stanica Zenica” mogu biti razriješeni sa ovih funkcija i prije isteka mandata u slučaju da ne obavljaju povjerenu funkciju u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktivma “GSS - Stanica Zenica”.
Inicijativu sa obraloženjem za njihovo razrješenje daje Upravni odbor po vlastitoj inicijativi ili na prijedog najmanje jedne trećine članstva Skupštine.
Odluku o razrješenju članova organa “GSS - Stanica Zenica” prije isteka mandata, zbog razloga iz stava 1. ovog člana, donosi vanredna Skupština u roku od 30 dana od dostave Odluke o zakazivanju vanredne Skupštine.
2. Organi i tijela “GSS - Stanica Zenica”
Član 21.
Organi “GSS - Stanica Zenica” su:
1. Skupština Udruženja
2. Upravni odbor
3. Sud časti
4. Nadzorni odbor
2.1. Skupština udruženja
Član 22.
Skupština “GSS - Stanica Zenica” je najviši organ upravljanja.
Skupština Udruženja može biti izborna i izvještajna. Izvještajna Skupština se održava 1 (jedan) put godišnje na kojoj se podnose godišnji izvještaji o radu i finansijski izvještaj organa i tijela “GSS - Stanica Zenica” a saziva je Upravni odbor.
Obje Skupštine “GSS - Stanica Zenica” sačinjavaju svi članovi “GSS - Stanica Zenica”.
Izborna skupština se održava svake 2 (dvije) godine, a saziva je Upravni odbor “GSS - Stanica Zenica”.
Na zahtjev jedne trećine članova “GSS - Stanica Zenica” Upravni odbor “GSS - Stanica Zenica” mora sazvati vanrednu Skupštinu.
Ukoliko sazivač Skupštine nije Upravni odbor, on će sa inicijatorom utvrditi prijedlog dnevnog reda i dogovoriti pripremu materijala skupštine.
Član 23.
O održavanju Skupštine kao i dnevnom redu učesnici se obavještavaju najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine.
Prijedloge za raspravu na Skupštini mogu davati svi članovi “GSS - Stanica Zenica” i organi u pismenom obliku.
Član 24.
Skupština može punovažno odlučivati ako prisustvuje .nadpolovična većina članova sa pravom glasa. Ukoliko prilikom prvog brojanja nije prisutan dovoljan broj članova za održavanje Skupštine, nakon 1h (jednog sata) od početka Skupštine vrši se ponovo brojanje prisutnih članova sa pravom glasa i u tom slučaju Skupština može punovažno odlučivati ukoliko je prisutno 30% članova sa pravom glasa. Ukoliko ponovo nema kvoruma Skupština se odgađa za 30 dana.
Odluke Skupštine se donose nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine. Odluke Skupštine su obavezne za sve organe udruženja i članove udruženja.
Član 25.
Skupština bira svoje organe za vrijeme trajanja Skupštine.
Član 26.
Skupštini mogu prisustvovati i drugi predstavnici koje odredi Upravni odbor, ali bez prava glasa.
Član 27.
Skupština “GSS - Stanica Zenica”:
⚫ donosi Poslovnik o radu Skupštine
⚫ bira radna tijela Skupštine
⚫ usvaja Izvještaj o radu organa “GSS - Stanica Zenica” između dvije Skupštine
⚫ donosi Program djelovanja “GSS - Stanica Zenica”
⚫ donosi Statut ili izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom u nadležnosti Skupštine
⚫ opoziva s dužnosti članove organa “GSS - Stanica Zenica”
⚫ bira članove organa “GSS - Stanica Zenica”
⚫ donosi odluku o visini i raspodjeli članarine
⚫ odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa
⚫ uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja
⚫ pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja
2.2. Upravni odbor
Član 28.
Upravni odbor je organ “GSS - Stanica Zenica” i obavlja sve poslove utvrđene Zakonom o udruženjima, Statutom i aktima Skupštine
Skupština bira članove Upravnog odbora : Predsjednika Upravnog odbora, Načelnika Stanice, Zamjenika Načelnika Stanice, Sekretara i još jednog člana. Upravni odbor broji 5 (pet) članova.
Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine.
Član 29.
Upravni odbor:
⚫ donosi Poslovnik o radu
⚫ priprema sjednice Skupštine “GSS - Stanica Zenica”
⚫ priprema i predlaže nacrt Izmjena i dopuna Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
⚫ provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština “GSS - Stanica Zenica”
⚫ utvrđuje plaću Sekretara i druge naknade iz radnog odnosa ili po osnovu rada
⚫ upravlja imovinom i finansijskim sredstvima “GSS - Stanica Zenica” u skladu sa finansijskim planom o korištenju sredstava
⚫ najmanje jednom godišnje razmatra i usvaja izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju “GSS - Stanica Zenica”
⚫ donosi odluku o datumu i mjestu održavanja Skupštine i utvrđuje prijedlog dnevnog reda Skupštine
⚫ odlučuje o organizovanju Stručne službe i otvaranju radnih mjesta
⚫ donosi opće akte Stručne službe (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu i plaćama)
⚫ zaključuje sporazume o saradnji sa drugim udruženjima, srodnih ili istih djelatnosti
⚫ odlučuje o svim ostalim poslovima od interesa za funkcionisanje “GSS - Stanica Zenica” , izuzev pitanja o kojima je drugim odredbama ovog Statuta to pitanje određeno u nadležnost drugog organa
Odluke, stavovi i zaključci Upravnog odbora obavezni su za sve članove “GSS - Stanica Zenica”.
Član 30.
Upravni odbor je najviše tijelo “GSS - Stanica Zenica” između dva zasjedanja Izborne skupštine i ima pravo i dužnost da obavlja sve poslove iz nadležnosti Izborne skupštine.
Član 31.
Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.
Sjednicu saziva predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti Načelnik Stanice.
Na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora
Na sjednicu Upravnog odbora mogu se pozvati i predstavnici drugih organa “GSS - Stanica Zenica”.
Član 32.
Sjednicom Upravnog odbora predsjedava i rukovodi predsjednik Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica”, a u njegovoj odsutnosti Načelnik Stanice.
Rad Upravnog odbora reguliše se poslovnikom koji usvaja Upravni odbor.
2.2.1. Predsjednik Udruženja
Član 33.
Predsjednika Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica” bira i razrješava Skupština. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruženja.
Predsjednik Upravnog odbora ima sljedeća prava i obaveze:
⚫ zastupa i predstavlja “GSS - Stanica Zenica” pred trećim licima, a za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru
⚫ saziva i rukovodi radom Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica”
⚫ stara se o izvršavanju donesenih odluka i zaključaka
⚫ zastupa interese članstva pred organima i institucijama koje odlučuju o njihovim pravima
⚫ odgovoran je za zakonito raspolaganje finansijskim sredstvima i drugom imovinom “GSS - Stanica Zenica” , te s tim u vezi predlaže nadležnim organima Udruženja donošenje odgovarajućih odluka i potpisnik je finansijskih naloga za isplate finansijskih sredstava sa računa “GSS - Stanica Zenica”
⚫ izvršava odluke Upravnog odbora u skladu sa zakonom i aktima organa “GSS - Stanica Zenica”
⚫ odgovoran je za izradu prijedloga godišnjih finansijskih planova “GSS - Stanica Zenica” i operativnog programa rada Upravnog odbora za svaku godinu, koje usvaja Upravni odbor “GSS - Stanica Zenica”
⚫ podnosi godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Upravnom odboru, a na kraju mandatnog perioda podnosi izvještaj Skupštini “GSS- Stanica Zenica”
⚫ vrši i druge poslove i radne zadatke koje mu povjeri Upravni odbor u skladu sa zakonom i aktivma “GSS - Stanica Zenica”
-
Funkcija predsjednika “GSS - Stanica Zenica” obavlja se volonterski, a odlukom Upravnog odbora može se utvrditi naknada za rad.
2.2.2. Načelnik “GSS - Stanica Zenica”
Član 34.
Načelnik “GSS - Stanica Zenica” je izvršno - operativni organ Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica”. Za svoj rad odgovara Upravnom odboru “GSS - Stanica Zenica”.
Načelnika “GSS - Stanica Zenica” bira Skupština na prijedlog Savjeta spasilaca, gdje od polovine prisutnih članova Savjeta, biraju novog načelnika iz svog reda većinom glasova na period od dvije godine s pravom ponovnog izbora.
Rad Načelnika “GSS - Stanica Zenica” reguliše se posebnim uputstvom koje donosi Upravni odbor.
2.2.3. Zamjenik Načelnika Stanice
Član 35.
Zamjenika načelnika “GSS - Stanica Zenica” bira Skupština na prijedlog Savjeta spasilaca, gdje od polovine prisutnih članova Savjeta, biraju novog zamjenika načelnika iz svog reda većinom glasova na period od dvije godine s pravom ponovnog izbora. Za svoj rad odgovara Upravnom odboru “GSS - Stanica Zenica”.
Zamjenik Načelnika Stanice pomaže Načelniku Stanice u obavljanju njegovih poslova. U odsustvu Načelnika Stanice ovlašten je za vodstvo članova “GSS - Stanica Zenica” u izvršno-operativnim poslovima.
2.2.4. Sekretar Udruženja
Član 36.
Sekretar u okviru svojih poslova ima sljedeća ovlaštenja:
⚫ opslužuje rad Upravnog odbora i drugih organa “GSS - Stanica Zenica”
⚫ vrši pripremu sjednica organa “GSS - Stanica Zenica” (Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, komisija i drugih organa i tijela Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica”)
⚫ izvršava odluke i stavove Upravnog odbora i iz djelokruga svojih poslova, vrši kontrolu izvršavanja statutarnih obaveza članova
⚫ doprinosi unapređenju metoda i sadržaja rada organa i tijela Upravnog odbora
⚫ rukovodi radom Stručne službe, a u cilju izvršavanja poslova iz njegove nadležnosti
⚫ obavlja i druge poslove koje mu odredi Upravni odbor
⚫ izrađuje svoj mjesečni plan rada koji odobrava predsjednik. U planu rada označavaju se planirane aktivnosti i finansijska sredstva za putne troškove i slično. Na osnovu plana podnosi i izvještaj o svom radu. Mjesečni izvještaj podnosi predsjedniku Upravnog odbora a godišnji Upravnom odboru.
Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku Upravnog odbora.
2.2.5 Član Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica”
Član 37.
Peti član Upravnog odbora “GSS - Stanica Zenica”
⚫ pomaže Predsjedniku Udruženja u obavljanju njegovih poslova
⚫ nadgleda izvođenje projekata Udruženja koji su mu stavljeni u nadležnost
⚫ podnosi Upravnom odboru prijedoge za poboljšanje materijalnih i finansijskih uslova Udruženja
⚫ nadgleda održavanje i ulaganje u objekte u posjedovanju “GSS - Stanice Zenice”, bilo da je vlastiti ili unajmljeni.
2.3. Sud časti
Član 38.
Sud časti čine predsjednik i 2 člana koje bira i razrješava Skupština “GSS - Stanica Zenica” na period od 2 (dvije) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Sud časti sastaje se po potrebi
Sud časti nadležan je za postupke u kojima se utvrđuje da li je član “GSS - Stanica Zenica” počinio bitnu povredu Statuta ili drugih opštih akata i za izricanje mjera, u slučaju ako je takva povreda izvršena. Sud časti donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Ako utvrdi da je član “GSS - Stanica Zenica” počinio bitnu povredu Statuta ili drugih opštih akata, Sud časti može izreći opomenu, javnu opomenu ili predložiti Upravnom odboru kaznu ili isključenje člana iz “GSS - Stanica Zenica”.
Skupština “GSS - Stanica Zenica” može donijeti opšti akt kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za način rada Suda časti i ostvarivanje njegovih nadležnosti, u skladu s ovim Statutom.
2.4. Nadzorni odbor
Član 39.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana koje bira i razrješava Skupština “GSS - Stanica Zenica” na period od 2 (dvije) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu. Nadzorni odbor vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja, korištenja finansijskih sredstava i ukupne pokretne i nepokretne imovine i o tom najmanje jedanput godišnje informiše članstvo i Upravni odbor.
U postupku kontrole Nadzorni odbor prvenstveno kontroliše da li za sve isplate postoje odluke nadležnih organa “GSS - Stanica Zenica”, te da li su finansijski dokumenti potpisani od strane ovlaštenih lica u “GSS - Stanica Zenica”. Nakon izvršene kontole finansijskog poslovanja, Nadzorni odbor podnosi pismenu informaciju Upravnom odboru, odnosno, podnosi izvještaj za svoj mandatni period Skupštini. Nadzorni odbor donosi Pravilnik o svom radu i finansijski plan potrebnih sredstava za rad Nadzornog odbora. Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini i o svom radu Skupštini podnosi izvještaj. Nadzorni odbor podnosi dvogodišnji izvještaj o svom radu Skupštini.
Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru zahtjev za dostavu potrebne dokumentacije za provjeru regularnosti rada Upravnog odbora. Nakon zaprimanja zahtjeva, Upravni odbor je dužan u roku od 15 dana dostaviti traženo.
2.5. Radna tijela “GSS - Stanica Zenica”
2.5.1. Komisije Upravnog odbora
Član 40.
Odlukom Upravnog odbora utvrdit će se sastav, te zadaci i ovlaštenja komisija kao radnih tijela u izvršavanju programskih ciljeva “GSS - Stanica Zenica” iz oblasti za koje su obrazovane, kao i druga pitanja u vezi sa radom komisija.
Komisija će se formirati nakon stvaranja uslova za njihov rad a mogu biti sljedeće:
⚫ komisija za informisanje, propagandu i marketing
⚫ komisija za izgradnju i održavanje objekata “GSS - Stanica Zenica”
⚫ ljekarska komisija
⚫ komisija za telekomunikacije
⚫ komisija za školovanje i ocjenu sposobnosti članova “GSS - Stanica Zenica”
2.5.2. Sekcije “GSS - Stanica Zenica”
Član 41.
Odlukom Upravnog odbora utvrdit će se sastav, te zadaci i ovlaštenja sekcija kao radnih tijela u izvršavanju programskih ciljeva “GSS - Stanica Zenica” iz oblasti za koje su obrazovane, kao i druga pitanja u vezi sa radom komisija.
Sekcije će se formirati nakon stvaranja uslova za njihov rad a mogu biti sljedeće:
⚫ alpinistička sekcija
⚫ speleološka sekcija
⚫ smučarska sekcija
⚫ planinarska sekcija
⚫ vodička sekcija
⚫ sekcija za orijentaciju i topografiju
⚫ Ronilačka sekcija
VI - STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM GSS STANICA ZENICA
Član 42.
Imovinu “GSS - Stanica Zenica” čine:
1. Obrtna sredstva:
⚫ članarine
⚫ grantovi iz budžeta svih nivoa vlasti iz BiH
⚫ dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica
⚫ prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honoara i sličnih izvora pasivnih prihoda
⚫ prihodi od donacija
⚫ prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti “GSS - Stanica Zenica” u skladu sa zakonom i ovim Statutom
⚫ drugi prihodi stečeni u skladu sa zakonom i Statutom
2. Osnovna sredstva - nepokretnosti
⚫ imovina koju “GSS - Stanica Zenica” stekne kupovinom ili građenjem iz vlastitih izvora
⚫ povećanje imovine na osnovu investicionih ulaganja u poslovni prostor koji koristi “GSS - Stanica Zenica”
Imovinom upravlja i raspolaže Upravni odbor “GSS - Stanica Zenica” na način i u postupku utvrđenim aktima “GSS - Stanica Zenica”.
Lica ovlaštena da potpisuju akte koji se odnose na stjecanje i raspolaganje imovinom “GSS - Stanica Zenica” i na finansijsko poslovanje su predsjednik Upravnog odbora i sekretar “GSS - Stanica Zenica”.
Upravni odbor svojom odlukom može ovlastiti i druga lica da potpisuju akte iz prethodnog stava.
Svaki član “GSS - Stanica Zenica” ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem “GSS - Stanica Zenica”.
VII - USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA
1. Uvjeti i postupak za pripajanje
Član 43.
Pripajanje “GSS - Stanica Zenica” drugim srodnim Udruženjima mogu predložiti najmanje deset članova “GSS - Stanica Zenica”, uz pisano obrazloženje razloga zbog kojih se pripajanje zahtjeva.
Pisana inicijativa iz prethodnog stava dostavlja se Upravnom odboru a ako inicijativa bude prihvatljiva, ostvaruj kontakte sa Udruženjem za čije je pripajanje podnesena inicijativa.
Odluku o pripajanju “GSS - Stanica Zenica” na način opisan u prethodnim stavovima ovog člana donosi Upravni odbor. Tom odlukom definiraju se pitanja koja se odnose na postojeću imovinu, način prenošenja na novo Udruženje, kao i sva ostala pitanja koja se odnose na postupak pripajanja.
2. Razdvajanje “GSS - Stanica Zenica”
Član 44.
Razdvajanje “GSS - Stanica Zenica” može se izvršiti na pismeni prijedlog najmanje deset članova “GSs - Stanica Zenica”, s tim što inicijativu za razdvajanje mora razmatrati i donijeti odluku upravni odbor “GSS - Stanica Zenica”.
Upravni odbor “GSS - Stanica Zenica” odlučuje o prispjelim inicijativama u roku od tri mjeseca od dana prijema kompleirane inicijative na način propisan u ovom članu.
3. Transformacija “GSS - Stanica Zenica”
Član 45.
“GSS - Stanica Zenica” može vršiti transformaciju po odluci nadležnog organa na način u postupku utvrđenom ovim Statutom u skladu sa zakonom.
Odluku o transformaciji donosi skupština na prijedlog Upravnog odbora.
4. Prestanak rada “GSS - Stanica Zenica”
Član 46.
“GSS - Stanica Zenica” prestaje raditi odlukom Skupštine o prestanku rada ili odlukom o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja koja za posljedicu ima gubitak pravnog subjektiviteta udruženja na jedan od načina utvrđen zakonom i ovim statutom.
“GSS - Stanica Zenica” će prestati da postoji i radi ukoliko je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana i ako se dvotrećinska većina izjasni da nema interesa za dalji rad i postojanje.
VIII - PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA
Član 47.
Odlukom o prestanku rada “GSS - Stanica Zenica” Skupština imenuje radno tijelo sa zadatkom utvrđenja vrijednosti pokretne i nepokretne imovine “GSS - Stanica Zenica”.
Radno tijelo iz stava 1. ovog člana utvrđuje iznose novčanih sredstava na bankovnim računima “GSS - Stanica Zenica” i blagajni “GSS - Stanica Zenica”, utvrđuje dugovanja “GSS - Stanica Zenica” prema zaposlenicima Stručne službe i nosiocima funkcija na profesionalnom radu u “GSS - Stanica Zenica” (isplata plaća, naknada za plaće i pripadajućih otpremnina), utvrđuje dugovanja za komunalne usluge (struja, voda, telefon, grijanje, odviz smeća i slično), ako i ostala potraživanja koja budu evidentirana u knjigovodstvu “GSS - Stanica Zenica”.
Sredstva preostala nakon podmirenja obaveza iz stava 2. ovog člana i novčana sredstva prodajom pokretnih i nekretnina bit će dodijeljena eventualnom pravnom sljedniku ili Planinarskom savezu BiH.
U postupku podnošenja zahtjeva nadležnom organu za ispis “GSS - Stanica Zenica” iz registra udruženja, prilaže se odluka i ostali dokumenti o raspolaganju imovine “GSS - Stanica Zenica” na način opisan u ovom članu.
Odlukom o prestanku rada “GSS - Stanica Zenica” utvrđuje se da pokretna i nepokretna imovina “GSS - Stanica Zenica” pripada osnivačima.
IX - NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU
Član 48.
Računovodstveno finansijske poslove vodi ovlašteni knjigovodstveni servis s kojim će Udruženje zaključiti ugovor o pružanju usluga, a finansijski izvještaj o utrošku finansijskih sredstava podnosi se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim finansijskim propisima i to najmanje jednom godišnje.
Nadzor nad raspolaganjem i trošenjem finansijskih sredstava vrši nadležni organ “GSS - Stanica Zenica” koji je dužan prije dostavljanja izvještaja na usvajanje nadležnom organu dostaviti svoj izvještaj sa mišljenjem o zakonitosti finansijskog poslovanja u godini za koji se izvještaj podnosi.
Uz finansijski izvještaj izrađuje se i godišnji izvještaj o radu “GSS - Stanica Zenica” i njegovih organa. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju “GSS - Stanica Zenica” između dvije skupštine podnosi Upravni odbor, a usvaja ga Skupština.
X - JAVNOST RADA GSS - STANICA ZENICA
Član 49.
Rad “GSS - Stanica Zenica” je javan.
Javnost se obavještava putem sredstava informiranja ili na drugi podesan način.
Podatke i informacije o radu “GSS - Stanica Zenica” i njegovih organa daje Predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti nosilac funkcije “GSS - Stanica Zenica” ovlašten za zastupanje i predstavljanje “GSS - Stanica Zenica” od strane Predsjednika Upravnog odbora.
Članovi “GSS - Stanica Zenica” imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa “GSS - Stanica Zenica”. O informisanju članova staraju se Predsjednik Upravnog odbora, Načelnik Stanice i Sekretar Udruženja.
Izuzetno, Upravni odbor može utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Odlukom se mogu utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.
Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
XI - ZAVRŠNE ODREDBE
1. Dan “GSS - Stanica Zenica”
Član 50.
Kao dan osnivanja označava se dan prvog osnivanja “GSS - Stanica Zenica”
Organi “GSS - Stanica Zenica” će na odgovarajući način obilježavati dan “GSS - Stanica Zenica” iz stava 1 ovog člana.
2. Postupak donošenja izmjena i dopuna statuta
Član 51.
Inicijativu za izmjene i dopune “GSS - Stanica Zenica” ili donošenje novog statuta može dati svaki član “GSS - Stanica Zenica”, a o prihvatanju inicijative i potrebi izmjena i dopuna Statuta ili donošenja novog statuta odlučuje Upravni odbor “GSS - Stanica Zenica”.
Inicijativa za izmjene Statuta mora biti dostavljena u pisanom obliku uz tačnu naznaku koje odredbe Statuta je potrebno mijenjati ili dopunjavati i obrazloženje iz kojih razloga se ta izmjena traži.
Upravni odbor na način opisan u stavu 1 ovog člana utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i prijedlog dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje, nakon provođenja javne rasprave.
Član 52.
Statut stupa na snagu danom donošenja.
Upravni odbor je obavezan da kod nadležnog ministarstva izvrši upis promjena u Registar udruženja na način i u postupku utvrđenom Zakonom o udruženjima i fondacijama.
Zenica, 12.02.2021
___________________________
Predsjednik Skupštine Udruženja
Afan Abazović

Download Statuta
arrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram